O nás

Kdo jsme

Jsme Evropská společnost vědců a odborníků pro ochranu přírody, česká sekce ESSENCE (European Society of Scientists and Experts for Nature Conservation), neformální uskupení vědců, profesionálních ochránců přírody, ale i amatérských přírodovědců i všech ostatních odborníků, kteří jsou připraveni přírodu chránit a případnĕ dávat své výsledky k dispozici ve prospěch ochrany ohrožené přírody kdekoliv na světě.

Naše společnost byla založena jako jeden z mnoha praktických výstupů, které vzešly z mezinárodní konference Ochrana přírody v praxi. Ta se konala v rámci nultého ročníku Ekofestivalu ve dnech 14. – 17. června 2018 ve městě Nitra ve Slovenské republice. Na její organizaci se společně podílely desítky vědců, státních i nestátních ochránců přírody, institucí a nevládních organizací ze čtyř středoevropských států – České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska.

 

Naše vize

Spojit vědeckou a ochranářskou obec napříč státy v jeden silný a rozumně provázaný celek, protože cíl máme ostatně všichni stejný – rozumnou ochranu naší čím dál ohroženější přírody a biodiverzity a tím i „ochranu“ člověka.

Tak jako příroda neuznává hranice států, ani my neuznáváme umělé bariéry mezi lidmi a jsme odhodláni je bourat ku prospěchu přírody i samotného lidstva.

 

Naše poslání

 • Společně zastavit úbytek biodiverzity nejprve na úrovni Evropy, později ve zbytku světa
 • Společně zastavit neekonomickou likvidaci ekosystémových služeb (jako vymírání opylovačů, ztráta retenční schopnosti krajiny, degradace zemědělské půdy, neudržitelné využívání lesů a vod, pokračující eutrofizace a obecně znečišťování ekosystémů)
 • Tam, kde to má smysl a je to ještě reálné bez vážných škod na životním prostředí, zastavovat nebo alespoň zpomalovat šíření invazivních druhů organizmů a hlavně velkou pozornost věnovat prevenci
 • Vhodnými zásahy zmírňovat následky klimatické změny – zejména se snažit zadržovat vodu v půdě i krajině
 • Postupnými a promyšlenými kroky snižovat ekologickou stopu lidstva
 • Chránit člověka před sebou samým

 

Naše konkrétní cíle

 • Co nejvíce rozpohybovat mezinárodní spolupráci mezi vědci, nevládními organizacemi, státní ochranou přírody i komerčním sektorem napříč Evropou (již probíhá)
 • Připravit a následně zrealizovat komplexní reformu ochrany přírody na základě nejnovějších vědeckých postupů, které odhalily již překonané původní způsoby ochrany přírody v rámci Evropy i celého světa (probíhá zatím jen částečně pro oblast Střední Evropy)
 • Být dostatečně akční a pružní jako protiváha neakční a nepružným orgánům podobného zaměření (již probíhá)
 • Vyměňovat a sdílet nejmodernější i nejosvědčenější metody ochrany přírody a životního prostředí (již probíhá)
 • Formulovat a následně společně naplňovat výzvy vzešlé z konferencí a kongresů pořádaných naší společností (již probíhá)
 • Spolupracovat na národní i mezinárodní úrovni se všemi dalšími vhodnými potenciálními partnery (již probíhá)
 • Sdílet i připravovat odborné i osvětové materiály pro státní úředníky, nevládní organizace, komerční sektor i širokou veřejnost zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí
 • Zorganizovat v roce 2020 (středo)evropský kongres s názvem „Ochrana přírody v praxi“
 • Výhledově zorganizovat celosvětový kongres Ochrana přírody v praxi
 • Vytvářet specializované sekce i národní a regionální pobočky všude tam kde to bude třeba, a tím alespoň částečně suplovat úlohu místních (zatím neexistujících nebo nefungujících) vědeckých společností nebo nevládních ekologických organizací v jednotlivých zemích